Obchodní podmínky

O.P. Obsahují na konci i vzorové formuláře: Reklamace a Odstoupení od kupní smlouvy.


Obchodní společnost:
Ciberej Michal – Obchod-42.cz
Se sídlem: Tulipánová 2804/5, Praha 10. PSČ: 10600
Identifikační číslo: 47554142 - Nejsem plátce DPH
Tel.: +420 777 600 067 (Infolinka od 09:00 do 18:00 hod.)
Email: info@obchod42.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Obchod-42 (Ciberej
Michal, se sídlem: Tulipánová 2804/5, Praha 10. PSČ: 10600, identifikační číslo: 47554142 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese www.obchod42.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále
jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen
„uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat
mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než
12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů
za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.
Ceny zboží jsou konečné a to včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,
kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí
pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je
prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady
se neliší od základní sazby.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce (není-li
dohodnuto jinak), je kupující povinen převzít objednané zboží při dodání (není-li řádně stornováno před
odesláním). V případě neodebrání, nevyzvednutí zásilky objednavatelem (zákazníkem), bude dle obchodních
podmínek účtována smluvní pokuta 200 Kč a to jako kompenzace na uhrazení vzniklých nákladů prodejci
Ciberej Michal, Obchod-42. (Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník). Pokuta je vždy splatná do 7
pracovních dní ode dne obdržení upozornění formou avíza na e-mail kupujícího. Zákazník se smluvní
pokutou 200 Kč souhlasí při dokončení objednaného zboží, kde dobrovolně potvrzuje, že byl srozuměn s
obchodními podmínkami firmy Obchod.42 (Ciberej Michal) a dokončením objednávky souhlasí a uzavírá
platnou kupní smlouvu.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na adrese prodávajícího; Tulipánová 2804/5, Praha 10
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2400173778/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále
jen „účet prodávajícího“);
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení
čl.4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením
variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl.3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení
§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu
po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od
kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu
vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří
přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu
provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní
smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to
stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude
souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby
převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím
uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací
smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než
bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího,
jsou-li prodávajícím vydány.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu
obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl.7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu,
pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců
od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád
prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.
1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy:
info@obchod.42.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:0002869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu
pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová
adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení
GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení
GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné
provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že
vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem,
zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by
se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy (Řím I).
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Tulipánová 2804/5, Praha 10, adresa elektronické
pošty: info@obchod42.cz, telefon: +420 777 600 067


Vytvořeno Praha květen 2018Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet
v zákonné 14 denní lhůtě.


Jméno a příjmení odesílatele (kupující) .....................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
další kontaktní údaje: email, telefon ...........................................................................................
Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy) ...........................................................................
IČ podnikatele: ...................................
Adresa podnikatele: ...................................................................................................................
V ..................., dne ............................


Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet.
Dne ............................. jsem si na Vašich internetových stránkách www.obchod42.cz objednal (a)
zboží ....................................................... v hodnotě .................. Kč, včetně DPH a poštovného ve
výši ................, celkem tedy ..................... Kč. Téhož dne mi od Vás přišel email potvrzující přijetí
objednávky. Zboží jsem od Vás obdržel(a) dne ..................... (číslo faktury .................................. ).
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám
svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy do 14 dní, týkající se výše uvedeného zboží.
Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vámi uvedenou adresu: Ciberej Michal (Obchod-42),
Tulipánová 2804/5, Praha 10. PSČ: 106 00.


Kupní cenu představující hodnotu zboží .......................................... a poštovné ......................, tj.
celkem ....................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto
odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo ..................................................... / .................... , vedený
u ................................ banky.
Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji.
S pozdravem.
Vlastnoruční podpis:
….......................................................................................
Příloha: Daňový doklad (faktura č.: ..................................)

 Vzorový formulář reklamace zboží zakoupeného přes internet.
Uplatnění reklamace (reklamační list)


Kupující:
Jméno a příjmení: ...........................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................
Telefon: .....................................................................
E-mail: ......................................................................


Prodávající:
Adresa pro zaslání zboží na reklamaci.
Ciberej Michal (Obchod-42), Tulipánová 2804/5, PSČ 106 00; Praha 10
IČ:47554142
Tel.: +420 777 600 067 Email: info@obchod42.cz


Reklamované zboží:
Označení zboží: ..............................................................................................................................
Datum prodeje: …..................................................
Číslo kupního dokladu: ..........................................
Popis závady: ..................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
Obsah balení při předání: …............................................................................................................
….....................................................................................................................................................
Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem
„Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek)
Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo
uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.


Datum uplatnění reklamace: ............................................
Podpis kupujícího: ............................................................


Příloha: Daňový doklad (faktura č.: ..................................)

 


 

X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.